Loading...
office@tom-eng.com Тел.: +359 888 62 15 43

ЗА НАС

Фирма "Т.О.М Инженеринг" се занимава със събиране, транспортиране за унищожение на козметични и лекарствени продукти, хранителни добавки, битови и опасни отпадъци от дейността на здравни заведения (Болници, ДКЦ, Здравни клиники, Медицински центрове, Аптечни вериги, Фармацефтични и Козметични компании и други) съгласно сключени договори. Тя разполага с разрешителни на РИОСВ № 12– РД – 807 - 01 от 12.11.2013год., което важи за територията на цялата страна. Произход на опасните отпадъци - отпадъците от болнична дейност, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции. Те могат да бъдат биологични, инфекциозни, патологоанатомични отпадъци от оперативна дейност. Към тях спадат също:
- лекарствени продукти, химични вещества и препарати, които са с изтекъл срок на годност;
- химични вещества и препарати, състоящи се или съдържащи опасни вещества;
- цитоксични и цитостатични лекарсвени продукти, които са опасни за околната среда;
- амалгамни отпадъци от зъболечението;
- остри инструменти;
- летливи течности и други, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания.
Във връзка с дейността по унищожение на опасните болнични отпадъци фирмата "Т.О.М Инжинеринг" разполага с договори с инсинератори. Фирмата има необходимото техническо оборудване за извършване на услугата по събиране, транспортиране за унищожение на козметични и лекарствени продукти и хранителни добавки, битови и опасни болнични отпадъци. "Т.О.М Инжинеринг" разполага с товарни автомобили със съответното разрешително за транспортиране на опасни отпадъци. Транспортирането на опасните отпадъци се извършва от служители на фирмата със съответната квалификация, притежаващи АDR - свитетелство за водач превозващ опасни товари. Автомобилите са пригодени за превозване на пластмасови контейнери с вместимост от 120-240 L, в които се събират опасните отпадъци. За извозването на битови отпадъци фирмата използва собствени контейнеровози с обем 4 т3 и 3 т3, които са с регистрационен режим. Фирмата притежава следните сертификати : разрешение № 12– РД – 807 - 01 от 12.11.2013год. на основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
Фирмата притежава следните сертификати : разрешение № 12 - ДО - 660 - 00 от 30.03.2006г. от РИОСВ - София регистрационен документ № 12 - РД - 494 - 00 от 12.01.2009г. от РИОСВ - София

Висока технология

Качествено обслужване

Коректност

Събиране и транспорт

02- 01 -02 - отпадъци от животински тъкани
02- 01 -03 - отпадъци от растителни тъкани
02- 01- 04 - отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
02 -01 -07 - отпадъци от горското стопанство
02- 02 -02 - отпадъци от животински тъкани
02- 02 03 - материали, негодни за консумация или преработване
02- 02 -99 - отпадъци, неупоменати другъде
02 -03- 02 - отпадъци от консерванти
02 -03- 04 - материали, негодни за консумация или преработване
02- 03- 99 - отпадъци, неупоменати другъде
02- 05 -01 - материали, негодни за консумация или преработване
02- 06 -01 - материали, негодни за консумация или преработване
07- 01- 99 - отпадъци, неупоменати другъде
07- 05- 13* - твърди отпадъци, съдържащи твърди вещества
07- 05- 14 - твърди отпадъци, неупоменати в 07 05 13
07- 06 -99 - отпадъци, неупоменати другъде
08- 03 -12* - отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
08 -03 -13 - отпадъчни печатарски мастила, неупоменати в 08 03 12
08- 03 -17* - отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
08- 03- 18 - отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатите в 08 03 17
09- 01- 17 - фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни вещества
09- 01- 08 - фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни вещества
15- 01- 01 - хартиени и картонени опаковки
15- 01- 02 - пластмасови опаковки
15- 01- 05 - композитни/многослойни опаковки
15- 01- 06 - смесени опаковки
15- 01- 07 - стъклени опаковки
15- 01 -10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
15- 02- 02* - абсорбенти, филтърни материали(включителни маслени филтри, неупоменати другъде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
16- 03- 03* - неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
16- 03 -05* - органични отпадъци, съдържащи опасни вещества
16- 03 -06 - органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
17 -09 -04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
18- 01- 01 - остри инструменти (с изключение на 18 01 03)
18- 01- 02 - телесни части и органи,включително банки за кръв и кръвни продукти ( с изключение на 18-01-03 )
18-01-03* - отпадъци,чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания ,с оглед предотвратяване на инфекции
18-01-04 - отпадъци,чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания,с оглед предотвратяване на инфекции ( например превръзки,гипсови отливки,спално бельо,облекло за еднократна употреба,памперси)
Код 18-01-06* - химични вещества и препарати,състоящи се от или съдържащи опасни вещества
18-01-07 - химични вещества и препарати,различни от упоменатите в 18-01-06
18-01-08* - цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
18-01-09 - лекарствени продукти,различни от упоменатите в 18-01-08
18-01-09 - амалгамни отпадъци от зъболечението
19-12-01 - хартия и картон
19-12-04 - пластмаса и каучук
19-12-07 - дървесни материали, различни от упоменатите в 19-12-06
19-12-08 - текстилни материали
19-12-12 - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19-12-11
20-01-01 - хартия и картон
20-01-02 - стъкло
20-01-08 - биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
20-01-10 - облекла
20-01-11 - текстилни материали
20-01-17* - фотографски химични вещества и препарати
20-01-25 - хранителни масла и мазнини
20-01-26* - масла и мазнини, различни от упоменатите в 20-01-25
20-01-27* - бои, мастила, лепила, адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества
20-01-28 - бои, мастила, лепила, адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20-01-27*
20-01-29* - перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества
20-01-30 - перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20-01-29
20-01-31* - цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
20-01-32 - лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20-01-31
20-01-39 - пластмаси
20-03-01 - смесени битови отпадъци
20-03-02 - отпадъци от пазари
20-03-04 - утайки от септични ями
20-03-07 - обемни отпадъци
20-03-99 - битови отпадъци, неупоменати никъде другъде
<
Нагоре